1. Συμβουλευτική υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων
 2. Καθοδήγηση επιχειρήσεων
 3. Καθορισμός στρατηγικής σε επιχειρήσεις
 4. Κοστολόγηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
 5. Τυποποίηση και βελτίωση διαδικασιών για καλύτερη παραγωγικότητα
 6. Τυποποίηση θέσεων εργασίας και επιλογή προσωπικού
 7. Εκπαίδευση προσωπικού
 8. Ανάπτυξη πωλήσεων
 9. Ανάπτυξη νέων αγορών
 10. Ανάπτυξη εξαγωγών
 11. Βελτίωση της κερδοφορίας
 12. Ετοιμασία συμφωνιών με συνεργάτες/ προμηθευτές/ πελάτες
 13. ΕκπόνησηΤεχνοοικονομικών Μελετών
 14. Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 15. Ετοιμασία αιτήσεων και φακέλων υποβολής για Σχέδια Χορηγιών από την Ε.Ε *
 16. Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)
 17. Μελέτη Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefi tAnalysis)
 18. Εκπόνηση ερευνών
 19. Διαχειρίσεις έργων (Project Management)
 20. Υπηρεσίες GDPR (ολιστικά ή μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες):
 • Αξιολόγηση και Ανάλυση Δεδομένων
 • Τεχνολογική Αξιολόγηση, Υλοποίηση Αλλαγών και Έλεγχος Συμμόρφωσης
 • Νομική Αξιολόγηση, Υλοποίηση Αναθεωρήσεων / Αλλαγών / Προσθηκών και Έλεγχος Συμμόρφωσης.
 • Προσδιορισμός Πολιτικής και Διαδικασιών
 • Εκπαίδευση DPO
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Αντιμετώπιση Συμβάντος.

*Μερικά παραδείγματα Σχεδίων Χορηγιών της Ε.Ε και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα οποία έχουμε ετοιμάσει αιτήσεις, μελέτες και φακέλους υποβολής:

 1. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
 3. Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα
 4. Μέτρο 1.6 – Ενθάρρυνση της Βελτίωσης και Ανάπτυξης της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων
 5. Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 6. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
 7. Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης
 8. Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος
 9. Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο- Επιχειρείτε διαδικτυακα
 10. Σχέδιο Χορηγιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τη Βιομηχανική Ρύπανση
 11. Σχέδιο Μετακίνησης Μικρών Επιχειρήσεων σε Εγκεκριμένες Περιοχές
 12. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
 13. Μέτρο 1.4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 14. EEA Grants – NGO Fund στη Κύπρο
 15. Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση
 16. 2010 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 17. ENPICBCMEDΔιασυνοριακή Συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Μεσογειακής Λεκάνης με άλλες χώρες της περιοχής