Συμβουλευτική Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

  1. Επανακαθορισμός στρατηγικής
  2. Έλεγχος Κοστολόγησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών
  3. Τυποποίηση και βελτίωση διαδικασιών για καλύτερη παραγωγικότητα
  4. Τυποποίηση θέσεων εργασίας και επιλογή προσωπικού
  5. Βελτίωση της κερδοφορίας
  6. Ετοιμασία συμφωνιών με συνεργάτες/ προμηθευτές/ πελάτες