Συμβουλευτική Νέων Επιχειρήσεων

  1. Καθοδήγηση
  2. Καθορισμός στρατηγικής
  3. Κοστολόγηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
  4. Τυποποίηση διαδικασιών για καλύτερη παραγωγικότητα
  5. Τυποποίηση θέσεων εργασίας και επιλογή προσωπικού
  6. Ανάπτυξη πωλήσεων
  7. Ετοιμασία συμφωνιών με συνεργάτες/ προμηθευτές/ πελάτες