Εκπόνηση Μελετών

  1. Μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)
  2. Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
  3. Τεχνοοικονομικές Μελέτες
  4. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis)
  5. Εκπόνηση Εξειδικευμένων Ερευνών
  6. Εκτίμηση Κινδύνων & Συστήματα Εφαρμογής Διαχείρισης Κινδύνων (Ασφάλεια & Υγεία)